Welcome to www.StandardFinance.se (the “Site”). In this privacy policy (“Privacy Policy”), the expressions “we” and “us” means Standard Finance Sweden AB. We take your privacy seriously and this Privacy Policy explains the steps we take to ensure information about you is kept secure and confidential.

Välkommen till www.StandardFinance.se (”Sajten”). I denna integritetspolicy (”Sekretesspolicy”) betyder uttrycken ”vi” och ”oss” Standard Finance Sweden AB. Vi tar din integritet på allvar och denna integritetspolicy förklarar de steg vi vidtar för att säkerställa att information om dig hålls säker och konfidentiell.


The information we collect from you We will collect personal information about you which you provide to us when using the Site, for example, when you activate your card account, log in to manage your account, contact us through the Site, request information or otherwise provide personal information to us. Such information may include (but is not limited to) your card number and PIN, your full name, address, telephone number and email address. You must ensure that the personal information you provide to us is accurate and complete

Informationen vi samlar in från dig Vi kommer att samla in personlig information om dig som du lämnar till oss när du använder webbplatsen, till exempel när du aktiverar ditt kortkonto, loggar in för att hantera ditt konto, kontaktar oss via webbplatsen, begär information eller på annat sätt lämna personlig information till oss. Sådan information kan inkludera (men är inte begränsad till) ditt kortnummer och PIN-kod, ditt fullständiga namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Du måste se till att den personliga information du lämnar till oss är korrekt och fullständig


Purposes for which we use your personal information We collect, use, store and otherwise process personal information about you for the following purposes: (i) to enable you to access and use the Site; and (ii) to run your Pre Card account; and (iii) to process your fund transfers and transactions; and (iv) to enable us to provide any services which you have requested through use of the Site; and (v) to personalize aspects of our overall service to you; and (vi) to provide you with information regarding products and services that we feel may be of interest to you (see the “Marketing” section below)

Ändamål för vilka vi använder din personliga information Vi samlar in, använder, lagrar och på annat sätt behandlar personlig information om dig för följande ändamål: (i) för att göra det möjligt för dig att komma åt och använda webbplatsen; och (ii) att köra ditt Pre Card-konto; och (iii) att behandla dina överföringar och transaktioner; och (iv) för att göra det möjligt för oss att tillhandahålla alla tjänster som du har begärt genom användning av webbplatsen; och (v) att anpassa aspekter av vår övergripande tjänst till dig; och (vi) för att förse dig med information om produkter och tjänster som vi anser kan vara av intresse för dig (se avsnittet ”Marknadsföring” nedan)


Disclosing information about you We will not disclose personal information obtained from you to any third parties other than in connection with legal proceedings or potential legal proceedings or if otherwise required to do so by law or any other governmental or law enforcement agency (including but not limited to Standard Finance, our issuing banks, our processors and our third-party partners.)

Avslöja information om dig Vi kommer inte att avslöja personlig information som erhållits från dig till någon tredje part annat än i samband med rättsliga förfaranden eller potentiella rättsliga förfaranden eller om det på annat sätt krävs enligt lag eller någon annan statlig eller brottsbekämpande myndighet (inklusive men inte begränsat till Standard Finance, våra emitterande banker, våra processorer och våra tredjepartspartners.)


Marketing We and/or our partners will only use the personal information obtained from you to enable us to provide you with information by email, telephone or post regarding products and services that we feel may be of interest to you if you have provided your consent for us to do so by ticking the relevant box(es) on this website where your personal information is collected. If you wish to withdraw consent to use this information at any time for either us and/or our partners, then you should contact the Information Officer at Standard Finance. We may need to disclose your personal information if you breach this Privacy Policy and/or our Terms of Use or in connection with legal proceedings or potential legal proceedings or if otherwise required to do so by law or any other governmental or law enforcement agency

Marknadsföring Vi och/eller våra partners kommer endast att använda den personliga information som erhållits från dig för att vi ska kunna ge dig information via e-post, telefon eller post om produkter och tjänster som vi anser kan vara av intresse för dig om du har gett ditt samtycke till oss att göra det genom att kryssa i relevant(a) rutor på denna webbplats där din personliga information samlas in. Om du vill återkalla ditt samtycke att använda denna information när som helst för antingen oss och/eller våra partners, bör du kontakta informationsansvarig på Standard Finance. Vi kan behöva avslöja din personliga information om du bryter mot denna integritetspolicy och/eller våra användarvillkor eller i samband med rättsliga förfaranden eller potentiella rättsliga förfaranden eller om det på annat sätt krävs enligt lag eller någon annan statlig eller brottsbekämpande myndighet


Security Keeping your personal information secure is very important to us. We will take appropriate and up-to-date measures to protect your personal information. However, no data transmission over the Internet can be guaranteed to be totally secure. As a result, whilst we strive to protect your personal information, we cannot ensure or warrant the security of any information which you send to us, and you do so at your own risk.

Säkerhet Det är mycket viktigt för oss att hålla din personliga information säker. Vi kommer att vidta lämpliga och uppdaterade åtgärder för att skydda din personliga information. Ingen dataöverföring över Internet kan dock garanteras vara helt säker. Som ett resultat, även om vi strävar efter att skydda din personliga information, kan vi inte garantera eller garantera säkerheten för någon information som du skickar till oss, och du gör det på egen risk.


Transferring your information abroad We may store, process and/or transfer the personal information you submit to us through the use of the Site to countries outside of the European Economic Area including (without limitation) to the USA. Personal data transferred outside of the EEA will be stored and processed by our group companies or representative offices for business and management purposes, to perform a contractual obligation owed by us to you and/or to provide you with information or services that you have requested. By using this Site, you consent to us transferring your personal information to countries outside the EEA for our legitimate business purposes as outlined in this paragraph. We will take appropriate steps to protect your personal data.

Överföra din information utomlands Vi kan lagra, bearbeta och/eller överföra den personliga information du skickar till oss genom användningen av webbplatsen till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inklusive (utan begränsning) till USA. Personuppgifter som överförs utanför EES kommer att lagras och behandlas av våra koncernbolag eller representationskontor för affärs- och förvaltningsändamål, för att utföra en avtalsenlig skyldighet som vi är skyldiga av oss till dig och/eller för att förse dig med information eller tjänster som du har begärt. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vi överför din personliga information till länder utanför EES för våra legitima affärsändamål som beskrivs i denna paragraf. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.


Cookies are small files on your computer, which can store information that you transmit when accessing the internet. They are transmitted via the web browser to the computer’s hard drive. Cookies cannot transmit any information from a computer system. They instead help to make a return visit to the Site as simple and user-friendly as possible. Some cookies remain on the computer’s hard drive so that Partner recognizes your computer on your next visit. You can change your browser options at any time to deactivate cookies. (Some functions are only accessible when cookies are enabled and we, therefore, recommend allowing cookies.)

Cookies är små filer på din dator som kan lagra information som du överför när du ansluter till internet. De överförs via webbläsaren till datorns hårddisk. Cookies kan inte överföra någon information från ett datorsystem. De hjälper istället till att göra ett återbesök på Sajten så enkelt och användarvänligt som möjligt. Vissa cookies finns kvar på datorns hårddisk så att Partner känner igen din dator vid ditt nästa besök. Du kan när som helst ändra dina webbläsaralternativ för att inaktivera cookies. (Vissa funktioner är endast tillgängliga när cookies är aktiverade och vi rekommenderar därför att du tillåter cookies.)


Links This web site contains links to other sites. Please be aware that we are not responsible for the privacy practices of such other sites. This privacy policy applies solely to information collected by this Site.

Länkar Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Var medveten om att vi inte är ansvariga för sekretesspraxis på sådana andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller endast för information som samlas in av denna webbplats.


Data Protection Registration Partner has notified the Sweden Information Commissioner’s Office that it processes personal data and appears on the register of data controllers

Data Skyddsregistrering Partner har meddelat Upplysningsmyndigheten att den behandlar personuppgifter och förekommer i register över personuppgiftsansvariga

 

 

Privacy-related questions or complaints If you have any questions relating to this Privacy Policy or how we use your personal information, or if you believe that we have not complied with this Privacy Policy with respect to your personal information, you may write to our Information Officer. You should also use this address if you would like to request a copy of your personal information from us or to review or modify any part of your personal information at any time. We reserve the right to charge a fee for each copy request.You may also contact us by sending an email to our Information Officer from the contact page. In your letter, please clearly set out your question or request or, if you have a complaint, describe in as much detail as possible the ways in which you believe that our Privacy Policy has not been complied with and we will investigate and provide you with a response.

Sekretessrelaterade frågor eller klagomål Om du har några frågor angående denna integritetspolicy eller hur vi använder din personliga information, eller om du anser att vi inte har följt denna integritetspolicy med avseende på din personliga information, kan du skriva till vår informationskontor. Du bör också använda denna adress om du vill begära en kopia av din personliga information från oss eller för att granska eller ändra någon del av din personliga information när som helst. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift för varje kopiabegäran. Du kan också kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till vår informationsansvarige från kontaktsidan. I ditt brev, vänligen ange tydligt din fråga eller begäran eller, om du har ett klagomål, beskriv så detaljerat som möjligt på vilka sätt du anser att vår integritetspolicy inte har följts och vi kommer att undersöka och förse dig med ett svar.